กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
 
 

เริ่มนับ วันที่ 21 เม.ย. 2560
 
 


นายนิตย์ นาเบ้า
ประธานสภา อบต.ท้องฟ้า
 


นางสุทัตตา คำไหว
รองประธานสภา อบต.ท้องฟ้า


นายเอกสิทธิ์ หิรัญนุช
เลขานุการสภา อบต.ท้องฟ้า
 
 


นายทิศ หลอมทอง
สมาชิกสภา อบต.ท้องฟ้า หมู่ที่ 2


นายเงิน สิงห์แอด
สมาชิกสภา อบต.ท้องฟ้า หมู่ที่ 2


นางรัชนีย์ รอดวาย
สมาชิกสภา อบต.ท้องฟ้า หมู่ที่ 3


นายเสงี่ยม มีพันธ์
สมาชิกสภา อบต.ท้องฟ้า หมู่ที่ 3


นายพิชัย ชัยแก้ว
สมาชิกสภา อบต.ท้องฟ้า หมู่ที่ 4


นายปรีชา แซ่ย่าง
สมาชิกสภาอบต.ท้องฟ้า หมู่ที่ 5