กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
 
 

เริ่มนับ วันที่ 21 เม.ย. 2560
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563    6 พ.ย. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561   17 ต.ค. 2561 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า   18 ก.ย. 2561 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า   8 ก.ย. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติม   2 มี.ค. 2561 138
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง   17 ม.ค. 2561 263
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561   12 ม.ค. 2561 86
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีปีใหม่ม้งประจำปี 2560   6 ธ.ค. 2560 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญชวนร่วมพิธีเปิดและซื้อสินค้าในตลาดประชารัฐตำบลท้องฟ้า   30 พ.ย. 2560 73
ข่าวประชาสัมพันธ์   “ตลาดประชารัฐ”   15 พ.ย. 2560 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)   9 ต.ค. 2560 112
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดการยื่นแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิรับเงินสงเคราะห์   29 ก.ย. 2560 88
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า   28 ก.ย. 2560 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์\"โครงสร้างรวมและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล\"   5 เม.ย. 2560 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)   1 เม.ย. 2560 42
  (1)     2