กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
 
 

เริ่มนับ วันที่ 21 เม.ย. 2560
 
 


นายเอกสิทธิ์ หิรัญนุช
ปลัด อบต.ท้องฟ้า


นายวิเชียร สมรักษ์
รองปลัด อบต.ท้องฟ้า
 
 


นางสาวมนสิชา อินทรกุญชร
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ท้องฟ้า


นางสาวศรัญญา เขมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวจาริณี หิรัญนุช
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวเจริญขวัญ ยาสมุทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายนิเวศ มุ่ยทุม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวณัฐชา ตาเอื้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางอารีย์ นาเบ้า
แม่ครัว


นายมงคล การันต์
พนักงานขับรถยนต์


นายมงคล นาเบ้า
คนงานทั่วไป


นางสาวศศิธร ทองภู่
คนงานทั่วไป


นายรัตนพล พิมเสน
คนงานทั่วไป


นายสามารถ จิ๋วปัญญา
คนงานทั่วไป